Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Cégjog

 • Társaságok általános, teljes körű jogi képviselete
 • Cégalapításban, módosításokban és változásbejegyzési eljárásokban történő képviselet
 • Társaságok és tagjaik közötti jogvitákban képviselet.
 • Gazdasági társaságok részére adatvédelmi audit lefolytatása, tanácsadás

Civil szervezetek joga

 • Egyesületek, Alapítványok létrehozásában, módosításában történő közreműködés
 • Közgyűlések szabályos lebonyolításában történő közreműködés

Polgári peres képviselet

 • Kártérítési perek
 • Szerződésszegési, egyéb gazdasági perek
 • Egyéb magánjogi perek

Követeléskezelés, felszámolás

 • Követelések behajtása kapcsán teljes körű jogi képviselet
 • Társaságok képviselete a felszámolási eljárásban

Ingatlanjog

 • Ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződések szerkesztése, véleményezése, földhivatali eljárásban történő képviselet.
 • Közös tulajdon megosztása, megszüntetése
 • Társasházak képviselete
 • Ingatlanperek, birtokviták.

Munkajog

 • Munkaszerződés és egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó iratok készítése és véleményezése.
 • Felmondások előkészítése
 • Általános munkajogi tanácsadás.
 • Munkaügyi jogvitákban képviselet

Családjog

 • Házasság felbontása során történő teljes körű képviselet
 • Vagyonmegosztás során történő képviselet
 • Gyermektartásdíj megállapítása, felemelése

Öröklési jog

 • Végrendelet készítése, ellenjegyzése, letétbe helyezése
 • Életjáradéki, tartási, öröklési szerződések készítése, ellenjegyzése
 • Hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás és képviselet ellátása
 • Öröklési jogvitában jogi megoldás